Only one life, that soon is past. Only what’s done with love will last.
زندگی فقط یکباره که خیلی زود تموم میشه، و فقط چیزی که با عشق انجام دادی پایدار میمونه. [ناشناس]

Better to have loved and lost, than to have never loved at all
بهتره یه عاشق بازنده باشیم تا اینکه هیچوقت کسی دوسمون نداشته باشه. [آگوستین قدیس]

Love does not consist of gazing at each other, but in looking together in the same direction.
عشق این نیست که توی چشمای هم زل بزنید، عشق اینه که دیدتون باهمدیگه هم جهت باشه. [آنتوان دوسنت اگزوپری]

To love is to burn, to be on fire
عشق یعنی سوختن، یعنی آتش گرفتن. [جین آستین]

کپشن عاشقانه اینستاگرام

When the power of love overcomes the love of power the world will know peace.
دنیا زمانی صلح رو تجربه میکنه که قدرت عشق بر عشق به قدرت غلبه کنه [جیمی هندریکس]

To love is risky. Not to love is foolish.
عاشق‌شدن خطرناک است، اما عاشق‌نشدن احمقانه. [ماکسیم لگاسی]

I know of no greater happiness than to be with you all the time, without interruption, without end.
من هیچ خوشبختی‌ای از این بالاتر و برتر نمی‌شناسم که همیشه و در هر زمانی با تو باشم، بدون هیچ وقفه، بدون هیچ پایانی. [فرانتس کافکا]

Love isn’t finding a perfect person. It’s seeing an imperfect person perfectly.
عشق، پیدا کردن یک فرد کامل نیست، بلکه دیدن یک فرد ناکامل به‌شکلی کامل است. [سم کین]

We love because it’s the only true adventure
ما عاشقیم، چراکه تنها ماجراجویی واقعی همین است. [نیکی جیووانی]

Age does not protect you from love, but love to some extent protects you from age.
پیری تورو از عشق محافظت نمیکنه، اما این عشقه که میتونه تورو از تو در مقابل پیری حفاظت کنه. [ژن مورو]

Where there is love there is life
جایی‌که عشق هست زندگی هست. [مهاتما گاندی]

کپشن عاشقانه اینستاگرام

The more I think it over, the more I feel that there is nothing more truly artistic than to love people
هرچه بیشتر بهش فکر می‌کنم، بیشتر حس میکنم که واقعاً هیچ چیز هنری‌تر از عشق‌ورزیدن به مردم نیست. [وینسنت ونگوگ]

True love stories never have endings
داستان های عاشقانه واقعی، هرگز پایانی ندارند. [ریچارد باخ]

Him that I love, I wish to be free – even from me
اونی که دوستش دارم، آرزو میکنم آزاد باشه – حتی از من! [آن مارو لیندبرگ]

I wish I had done everything on Earth with you.
کاش همه چیز روی زمین رو با تو تموم میکردم. [گتسبی بزرگ]

It is better to be hated for what you are than loved for what you are not.
بهتره بخاطر چیزی که هستین ازتون متنفر باشن تا اینکه به خاطر چیزی که نیستین دوستتون داشته باشن. [آندره گاید]

Every thing that you love, you will eventually lose, but in the end, love will return in a different form
هر چیزی که دوست دارید نهایتا روزی از دست میدین، اما در پایان، عشق که به شکل دیگه ای برمیگرده. [فرانتس‌کافکا]

کپشن عاشقانه اینستاگرام

We must love one another or die
ما حتما باید یکی دیگه رو دوست داشته باشیم وگرنه میمیریم. [دبلیو.اچ.آدن]

 

You never lose by loving. You always lose by holding back.
تو هیچوقت با عشق ورزیدن چیزی رو از دست نمیدی، اما با دوری از عشق‌ورزی همیشه بازنده ای. [باربارا دی‌آنجلیس]

Love is blind; friendship closes its eyes.
عشق کور است، دوستی چشم هاش رو بسته. [فردریش نیچه]

There is no remedy for love but to love more.
هیچ درمانی برای عشق نیست، مگر عشق‌ورزیدنِ بیشتر. [هنری دیوید ثورو]

Love is composed of a single soul inhabiting two bodies.
عشق شامل یک روح است که در دو بدن قرار گرفته‌است. [ارسطو]

Love is often the fruit of marriage.
عشق غالباً ثمره‌ی ازدواج است. [مولیر]

You make me want to be a better man.
تو کاری می‌کنی که من بخواهم انسان بهتری بشم. [ملوین اودال]

Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.
اینکه عمیقا کسی دوستت داشته باشه بهت حس قدرت میده، در حالی که دوست داشتن عمیق کسی بهت احساس شجاعت میده. [لائوتسه]

All you need is love
تمام اون چیزی که نیاز داری عشقه. [پل مک‌کارتنی]

Neither a lofty degree of intelligence nor imagination nor both together go to the making of genius. Love, love, love, that is the soul of genius
نه هوش زیاد، نه قوه تخیل، و نه هر دوی این ها با هم یک نابغه رو نمی سازن. عشق، عشق و تنها عشقه که روحه نبوغ رو تشکیل میده. [آمادئوس موتسارت]

Love does not die easily. It is a living thing.
عشق به این سادگی نمی‌میرد، عشق یک موجوده زنده است. [جیمز برایدن]